Polityka prywatności

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie naszą stroną internetową. Ochrona Państwa prywatności jest dla nas bardzo ważna. W niniejszej polityce prywatności znajdą Państwo szczegółowe informacje, zaktualizowane zgodnie z zasadami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), dotyczące postępowania z Państwa danymi.

Wszystkie dane osobowe gromadzimy i przechowujemy  zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. z siedzibą w Częstochowie, al. Pokoju 44, 42-202 Częstochowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000100887, NIP 573-020-60-30 – która to Spółka jest właścicielem ośrodka Leśna Radość znajdującego się przy ul. Wojska Polskiego 79, 42-360 Jastrząb k. Poraja;
Dane kontaktowe Administratora: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. 034 363 91 83.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PODANYCH PRZEZ PAŃSTWA DANYCH
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:

dokonania wyceny usługi, rezerwacji usługi oraz wykonania usługi, jak również w przypadku zawierania innych umów związanych z profilem działalności (podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy;

rozpatrzenia reklamacji (podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy);

wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat (podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa);

ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes);
prowadzenia działań marketingu bezpośredniego własnych usług i/lub produktów (podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes);

Ponadto, będziemy przetwarzali Państwa dane w postaci wizerunku, który jest utrwalany za pomocą monitoringu wizyjnego. Podstawę prawną do przetwarzania tych danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa gości i pracowników oraz ochrona mienia.

OKRES RETENCJI DANYCH
Będziemy przetwarzać Państwa dane nie dłużej niż to konieczne.

Na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, będziemy je przetwarzać tak długo jak będziemy do tego zobligowani przepisem prawa. Na gruncie obecnych przepisów jest to okres 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;

Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu dochodzenia roszczeń (w tym w postępowaniach sądowych) będziemy je mogli przetwarzać w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego;

Jeżeli wyrażą nam Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, czy to do celów marketingowych, rozpowszechniania wizerunku i w wielu innych wypadkach kiedy o tę zgodę poprosimy, wówczas będziemy je przetwarzać do czasu odwołania przez Państwa zgody;

Po zrealizowaniu celu pierwotnego dla którego Państwa dane zostały zebrane (np. realizacja umowy, przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy), Państwa dane będą̨ przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń́ określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Przetwarzane na cele marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług - wówczas będziemy przetwarzać do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Przetwarzane przez monitoring wizyjny będą przechowywane maksymalnie przez 14 dni, chyba że, z uwagi na zaistniałe zdarzenie, dalsze ich przetwarzanie będzie niezbędne dla celów postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa.

INFORMACJA O PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAWACH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

Prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących – mają Państwo prawo uzyskania od nas potwierdzenia, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, jak również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych, a także informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzania, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, o planowanym okresie przechowywania, o Państwa prawach związanych z przetwarzaniem danych, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle danych oraz zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (jeśli występuje);
Prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych – mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali nieprawidłowe lub uzupełnili niekompletne dane osobowe.
Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – możliwość żądania w następujących przypadkach: jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które przetwarzamy; jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenie ich wykorzystania; jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń; jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez Państwa danych osobowych;
Prawo do usunięcia danych – możliwość żądania pod warunkiem, że dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane; sprzeciwili się Państwo przetwarzaniu Państwa danych osobowych, a my nie mamy uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich przetwarzania; przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem lub musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku.
Prawo do przeniesienia danych innemu administratorowi – w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe, pod warunkiem że przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, tj. nie są to dane osobowe w formie papierowej a dane przetwarzane są na podstawie zgody lub związku z umową.
Prawo do wniesienia sprzeciwu – mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeśli podstawę przetwarzania stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (Art. 6 ust.1 f) RODO).

WYKONYWANIE WSKAZANYCH PRAW
Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z praw, które opisaliśmy powyżej – mogą się Państwo z nami skontaktować pisząc na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych  narusza przepisy prawa, przysługuję Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PRZEWIDYWANI ODBIORCY DANYCH
Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są następujące podmioty, z których usług korzystamy:
Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
Podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT;
Podmioty wspomagające nas w obsłudze korespondencji oraz w procesie obsługi Klienta;
Podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
Podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów.
Ponadto, do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG:
Państwa dane nie będą przez nas przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego

WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne, aby spełnić Państwa oczekiwania w zakresie korzystania z usług oferowanych przez ośrodek Jurajska Przystań.

PLIKI COOKIES
Podobnie jak prawie wszyscy dostawcy usług, podczas odwiedzania naszej strony internetowej lub korzystania z naszych ofert stosujemy pliki cookies, sygnalizatory sieci web lub podobne technologie.
Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej https://lesnaradosc.pl/, przeznaczone do korzystania ze strony internetowej. Pliki te zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, a także unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
Przez używanie stron https://lesnaradosc.pl/użytkownik strony wyraża zgodę na używanie plików.
Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystywanie plików „cookies” w wyżej opisany sposób, prosimy o ich wyłączenie w ustawieniach przeglądarki internetowej lub nie korzystanie z serwisu internetowego https://lesnaradosc.pl/.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.